8/31/09

8/31-9/6

Monday: 10 miles gym 1:05:00

Tuesday: 10 miles gym 1:05:00

Wednesday: 14 miles Bridge St. 1:30:00

Thursday: 10 miles gym 1:05:00

Friday: 10 miles pacemaster 1:05:00
5 miles gym 32:30

Saturday: 11 miles debbie rd 1:11:00

Sunday: 10 miles Alexander rd 1:05:00-81 miles

8/24/09

8/24-8/30

Monday: 10 miles gym 1:05:00

Tuesday: 10 miles pacemaster 1:05:00
10 miles Debbie rd 1:05:00

Wednesday: 10 miles pacemaster 1:05:00

Thursday: 14 miles Bush hill rd 1:30:00
5 miles gym 32:30

Friday: 10 miles gym 1:05:00

Saturday: 10 miles pacemaster 1:05:00

Sunday: 12 miles tallant rd 1:17:00-91 miles

8/17/09

8/17-8/23

Monday: 10 miles pacemaster 1:05:00

Tuesday: 10 miles hotel gym 1:05:00

Wednesday: 12 miles Waterville, ME 1:18:00

Thursday: 8 miles 52:00

Friday: 10 miles gym 1:05:00

Saturday - 6 miles gym 40:00

Sunday - 14 miles pacemaster 1:30:00-70 miles

8/10/09

8/10-8/16

Monday: 10 miles gym 1:05:00

Tuesday: 11 miles gym 1:11:00

Wednesday: 10 miles pacemaster 1:05:00

Thursday: 10 miles pacemaster 1:05:00
7 miles gym 46:00

Friday: 10 miles gym 1:05:00

Saturday: 10 miles pacemaster 1:05:00

Sunday - 10 miles pacemaster 1:05:00
4 miles 26:00-82 miles

8/3/09

8/3-8/9

Monday: 10 miles gym 1:05:00

Tuesday: 10 miles gym 1:05:00

Wednesday: 10 miles pacemaster 1:05:00
5 miles around the block 32:30

Thursday: 10 miles gym 1:05:00

Friday: 10 miles gym 1:05:00

Saturday: 15 miles talent rd 1:36:00

Sunday - 10 miles pacemaster 1:05:00-80 miles