9/27/10

9/27-10/3

Monday: 10 miles treadmill 1:05:00

Tuesday: 10 miles gym 1:05:00

Wendsday: 10 miles gym 1:05:00

Thursday: 5 miles magnolia 33:00

Friday: 10 miles treadmill 1:05:00

Saturday: 10 miles tallant 1:05:00

Sunday: 10 miles treadmill 1:05:00

9/20/10

9/20-9/26

Monday: 10 miles Debbie 1:05:00

Tuesday: 10 miles treadmill 1:05:00

Wendsday: 10 miles Debbie 1:05:00

Thursday: 10 miles treadmill 1:05:00

Friday: 10 miles gym 1:05:00

Saturday: 10 miles primrose 1:05:00

Sunday: 10 miles treadmill 1:05:00

9/13/10

9/13-9/19

Monday: 10 miles treadmill 1:05:00

Tuesday: 10 miles treadmill 1:05:00

Wendsday: 10 miles Debbie 1:05:00

Thursday: 10 miles treadmill 1:05:00

Friday: 10 miles burns 1:05:00

Saturday: off

Sunday: 10 miles tread 1:05:00

9/6/10

9/6-9/12

Monday: 10 miles treadmill 1:05:00

Tuesday: 10 miles treadmill 1:05:00

Wendsday: 10 miles tallant 1:05:00

Thursday: 5 miles treadmill 30:00

Friday: 10 miles treadmill 1:05:00

Saturday: 10 miles treadmill 1:05:00

Sunday: 10 miles treadmill 1:05:00